Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat / alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Bir işletmenin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devamını sağlayan temel unsurlardan biri kesintisiz nakit akışıdır. Üretim - satış - tahsilat - alım çevrimine bağlı olan nakit akışı içerisindeki tahsilat etkeni, işletmelerin tam anlamıyla kontrol altına alamadıkları tek bölümdür.

Üretimdeki kalite, satışlardaki verimlilik ve hammadde alımlarındaki maliyetlere, işletmeler direkt olarak müdahale edip gerektiğinde şirket içi önlemler alabilirken, tamamen dış etkenlerin kontrolü altında olan tahsilat kısmında meydana gelen en ufak sorun, işletmenin geleceğe yönelik plânlarını bozmakta ve akışın aksamasına hatta durmasına neden olmaktadır.

Kısa vadeli ticari alacakların devri esasına dayanan faktoring, bu devir çerçevesinde işletmelere finansman, alacak garantisi ve tahsilat hizmetlerini sunmaktadır. Faktoring uygulamasında, işletmenin can damarı olan nakit akışı kesintisiz hale gelmekte, gerekli işletme sermayesi sağlanarak hammadde alımları kolaylaşmakta, üretim ve satış faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunulmaktadır.